Vanwege een BBQ voor de vrijwilligers van het Taarten Tuinfeest is de speeltuin
vrijdag 12 juli vanaf 16.00 uur gesloten.

 

 

Algemene Ledenvergadering 2 september

De Algemene Ledenvergadering is gepland op donderdag 2 september, 20.00 uur in Speeltuin Kindervreugde.
Zowel leden als vrijwilligers zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Hieronder vindt u de agendapunten.

1.        Opening en welkomstwoord door Paul Botman.
2.         Notulen en Jaarverslag 2020 door Stijn Harlaar.
3.         Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 door Pieter Vincent de Jong.
4.         Verslag Kascontrolecommissie.
5.         Benoeming nieuw lid en reservelid voor de Kascontrolecommissie.
6.         Mededelingen.
7.         Hoogte contributie en entreegeld
8.         Bestuursverkiezing**
9.         Rondvraag
10.       Sluiting.

** Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn Stijn Harlaar (secretaris) en Pieter Vincent de Jong (penningmeester). Zij stellen zich niet herkiesbaar.
Ook aftredend is Aron Hooijman. Hij stelt zich verkiesbaar voor de functie van penningmeestester. Ria Weel stelt zich verkiesbaar voor de functie van secretaris.
Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

De vergaderstukken kunt u één week voorafgaand aan de jaarvergadering downloaden via www.speeltuin-enkhuizen.nl/alv2021. Deze pagina kunt u openen met het wachtwoord klimpiramide.

Mocht de vergadering wegens corona niet fysiek plaats kunnen vinden, dan zullen we een digitale bijeenkomst organiseren. Informatie hierover vindt u dan op onze website www.speeltuin-enkhuizen.nl. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we u op 2 september in de speeltuin mogen verwelkomen.