Vanwege een BBQ voor de vrijwilligers van het Taarten Tuinfeest is de speeltuin
vrijdag 12 juli vanaf 16.00 uur gesloten.

 

 

Algemene Ledenvergadering 28 maart

Algemene Ledenvergadering donderdag 28 maart 2024

Plaats: De Werf, Paktuinen 6 Enkhuizen
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1.         Opening en welkomstwoord door Hans Metten

2.         Notulen en Jaarverslag 2023 door Ria Weel

3.         Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024 door Aron Hooijman

4.         Verslag Kascontrolecommissie

5.         Benoeming nieuw lid en reservelid voor de Kascontrolecommissie

6.         Vaststellen contributie en entreeprijs

7.         Introductie nieuw systeem ledenadministratie/toegangscontrole
8.         Mededelingen

9.         Bestuursverkiezing:

Aron Hooijman is aftredend en stelt zich verkiesbaar als secretaris voor één jaar

Gareth Burke treedt af en is niet herkiesbaar

Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur

10.       Rondvraag

11.       Sluiting

Napraten onder het genot van een drankje en een hapje