Algemene Ledenvergadering 22 april

De Algemene Ledenvergadering is gepland op vrijdag 22 april, 20.00 uur in De Nieuwe Doelen.
Zowel leden als vrijwilligers zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Hieronder vindt u de agendapunten.

1.        Opening en welkomstwoord
2.         Notulen en Jaarverslag 2021
3.         Financieel jaarverslag 2021 en Begroting 2022
4.         Verslag Kascontrolecommissie.
5.         Benoeming nieuw lid en reservelid voor de Kascontrolecommissie.
6.         Vaststellen Huishoudelijk Reglement
7.         Hoogte contributie en entreegeld
8.         Bestuursverkiezing**
9.         Rondvraag
10.       Sluiting.

** Bestuursverkiezing:
Gareth Peter Burke stelt zich beschikbaar als algemeen bestuurslid.
Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.