Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 24 maart zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in het Hertenkamp aan het Wilhelminaplantsoen. Alle leden en donateurs zijn welkom om vanaf 20.00 uur de vergadering bij te wonen.

Agenda

1.         Opening en welkomstwoord door Aron Hooijman (vice-voorzitter)
2.         Notulen en Jaarverslag 2022 door Ria Weel
3.         Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023 door Aron Hooijman
4.         Verslag Kascontrolecommissie
5.         Benoeming nieuw lid en reservelid voor de Kascontrolecommissie
6.         Vaststellen contributie en toegangsprijs
7.         Mededelingen
8.         Bestuursverkiezing: Hans Metten stelt zich verkiesbaar als voorzitter

Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

9.         Rondvraag
10.       Sluiting.

Napraten onder het genot van een drankje en een hapje

We hopen op een goede opkomst