Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering – 2 oktober

Vanwege de toch nog geldende corona-restricties is besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar zaterdag 2 oktober, 16.30 uur in De Nieuwe Doelen.

Onderstaand vindt u de agenda
1.         Opening en welkomstwoord door Paul Botman.
2.         Notulen en Jaarverslag 2020 door Stijn Harlaar.
3.         Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 door Pieter Vincent de Jong.
4.         Verslag Kascontrolecommissie.
5.         Benoeming nieuw lid en reservelid voor de Kascontrolecommissie.
6.         Mededelingen.
7.         Hoogte contributie en entreegeld
8.         Bestuursverkiezing:
a.         Aftredend zijn Stijn Harlaar en Pieter Vincent de Jong. Zij stellen zich niet herkiesbaar.
b.         Ook aftredend is Aron Hooijman. Hij stelt zich verkiesbaar voor de functie van penningmeester.
c.         Ria Weel stelt zich verkiesbaar voor de functie van secretaris.
Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

9.         Rondvraag.
10.       Sluiting.

De vergaderstukken kunt u één week voorafgaand aan de jaarvergadering downloaden via www.speeltuin-enkhuizen.nl/alv2021. Deze pagina kunt u openen met het wachtwoord klimpiramide.